Giebułtowskie opary cd cd

Giebułtów 28.09.2015

Stowarzyszenie „Zielone Izery”
Giebułtów 145
e-mail: [email protected]
tel. (75) 789 61 84

Pani Małgorzata Myślicka-Łoś

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Mirsk
pl. Wolności 39 59-630 Mirsk

Stowarzyszenie „ZIELONE IZERY” w imieniu własnym, oraz protestujących mieszkańców Giebułtowa zwraca się do Pani Przewodniczącej z prośbą o życzliwość i objęcie  patronatu naszej Akcji „Usunięcie nielegalnych odpadów organicznych, porzuconych przez upadłe zakłady W0MAREX (później SATELIT2) w Giebułtowie, na terenie działka 370/12 obręb Giebułtów „, stanowiących realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, zwierząt, szaty roślinnej – naszej Społeczności.

Giebułtów jeszcze nie tak dawno stanowił ładną ukwieconą zabudowę mieszkalną o harmonijnej urbanistyce, pięknej zabytkowej zabudowie architektury łużyckiej, Walory ekologiczne, położenie u podnóża gór izerskich stanowią od setek lat o dobrym zdrowiu, pogodzie ducha tutejszych mieszkańców, są znaczącą atrakcją dla ruchu turystycznego.
Po roku 2012, dotychczas umiejętnie wkomponowane w architekturze regionu obiekty i budowle byłych zakładów bawełnianych zostały zdewastowane, wyburzone, zezłomowane. Mienie ruchome zostało wywiezione i sprzedane. Pozostały kikuty, szkielety ścian budynków, bałagan, śmieci, smród i szpetota. Utworzono nielegalne składowiska odpadów poprodukcyjnych, ciekłych odpadów organicznych migrujących do gleby, wód podskórnych, ujęć wody pitnej dla mieszkańców Giebułtowa, Całość to nieprzyjemne odory, smród który przy intensywniejszych wiatrach rozciąga się na cały Giebułtów.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zwrócił się do WIOŚ delegatura Jelenia Góra pismem o pobranie próbek, zidentyfikowanie rodzaju i ilości nielegalnie porzuconych odpadów ciekłych, ustalenie ich stopnia niebezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców. Pismem z dnia 4.03.2015 r., WIOŚ Jelenia Góra informuje Burmistrza o lustracji stanowisk składowania nielegalnych odpadów w Giebułtowie oraz o niemożności pobrania próbek (wykonania oznaczeń) z uwagi na temperautury ujemne w dniu lustracji i zamarznięcie w tym dniu nielegalnych ciekłych odpadów.

Pani Przewodnicząca

Giebułtów to nie Antarktyda. Tutaj nie ma wiecznej zmarzliny. WIOŚ mógł (i może) pobrać próbki i dokonać oznaczeń ich szkodliwości w innym terminie. To trwa już trzeci rok !!!!!

Mieszkańcy Giebułtowa całej tej sytuacji mają już serdecznie dosyć. Od bez mała trzech lat dla Giebułtowa charakterystyczna zaczyna się stawać szpetota ruin byłych zakładów, sterty śmieci budowlanych, smród nielegalnych ciekłych odpadów organicznych. A przede wszystkim poczucie zagrożenia migracji toksyn tych odpadów do ujęć wody pitnej i wynikającego z tego wpływu na zdrowie mieszkańców, zdrowie ich rodzin, dzieci, zwierząt inwentarskich.

Mieszkańcy Giebułtowa mają prawo i żądają natychmiastowego usunięcia tych odpadów. Przy niniejszym piśmie przekazuję Radzie Miasta i Gminy Mirsk Petycję mieszkańców Giebułtowa, podpisaną przez 118 osób, z prośbą o odniesienie się Radnych do zdania mieszkańców w tej sprawie.

Pani Przewodnicząca

Stowarzyszenie ZIELONE IZERY prosi o rozważenie, czy w tak ważnej sprawie, jak bezpieczeństwo biologiczne Giebułtowa nie byłoby zasadnym zwołać odrębną Sesję Rady MiG Mirsk, z zaproszeniem na tą Sesję przedstawicieli WIOŚ Jelenia Góra, Burmistrza MiG Mirsk, administratora porzuconego po zakładach bawełnianych mienia p. P. Jedlińskiego (syndyk masy upadłościowej).

Celem Sesji mogłaby być prezentacja aktualnego stanu problemu, wynikających zagrożeń dla życia biologicznego i wysłuchanie propozycji skutecznych sposobów usunięcia szkodliwych dla Giebułtowa odpadów.
Chcemy wyartykułować, że trybem obowiązującej iteracji prawnej znane są dopuszczone prawem i skuteczne procedury przepisów egzekucji wywiezienia niebezpiecznych dla mieszkańców Giebułtowa ciekłych odpadów organicznych (działka 370/12 obręb Giebułtów).

Doświadczenie życiowe, dobra wola urzędów administracji samorządowej (Burmistrz MiG Mirsk), administracji państwowej (WIOŚ Jelenia Góra), a przede wszystkim zdrowy rozsądek rokują pozytywne załatwienie tej sprawy.

Prosimy Panią Przewodniczącą o zrozumienie i udzielenie nam daleko idącej pomocy dla nadania biegu skutecznego zakończenia tego problemu.
Niech Giebułtów (ziemia giebułtowska) walor kultury łużyckiej od XIV wieku; miejsce tradycji, legend, baśni – znów zajaśnieje swoim pięknem jako najcenniejsza perła gminy Mirsk. Niech zniknie smród, szpetota, zagrożenia biologiczne zdrowia ludzi, zwierząt, szaty roślinnej…

Pozostaję z poważaniem
Maryla Tarka
Prezes Stowarzyszenia
ZIELONE IZERY

Kopie niniejszego pisma, wraz z tekstem petycji i podpisami 118 sygnatariuszy (oryginały podpisów w siedzibie Stowarzyszenia ZIELONE IZERY) kierujemy do wiadomości:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy MIRSK pl. Wolności 39 59-630 MIRSK
 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oddział Wrocław, delegatura w Jeleniej Górze ul. Warszawska 28 58-506 Jelenia Góra
 3. Administrator nielegalnego składowiska
  Przemysław Jedliński
  Syndyk Masy Upadłościowej SATELIT2 Sp. z o.o.
  Kancelaria Syndyka
  ul. Kiepury 29A
  58-500 Jelenia Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *