Mirskie statystyki

Wyszukując w Internecie rozmaite informacje na temat Mirska i okolic natrafiłem na ciekawe informacje statystyczne. Są one zazwyczaj postrzegane jako nudne, nieczytelne i całkiem niezrozumiałe tabelki. W tym wypadku jednak informacje są o tyle ciekawe, że możemy przyjrzeć się gminnym realiom na przykładzie sąsiednich gmin, a także kraju.

Interesujące jest zestawienie na stronie Polska w liczbach.

Dane pochodzą z lat 2014/2015. Liczba mieszkańców jest niższa, niż 3996, podawana na wstępie. Gdyby uwzględnić dziesiątki osób, które na stałe przebywają za granicą, okazjonalnie wracając jeszcze do Mirska, wartość byłaby jeszcze niższa.
Zwrócił na to uwagę GUS, na stronach którego znajduje się ranking, w którym mamy 20 miejsce w skali całego kraju. Wyprzedza nas w nim Świeradów, Karpacz, Olszyna… Niestety. Jest to ranking „Miasta o najniższym przyroście naturalnym na 1000 ludności„. Mirsk ma -6,9. Przypuszczam, że nie  uwzględniono osób, które faktycznie przebywają wyłącznie poza gminą, oficjalnie tu mieszkając.

Mirsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,9 na 1000 mieszkańców Mirska [-6,3 według nowych danych – przyp. aut.]. W 2014 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

Od 1998 roku, który jest najstarszy dla zestawienia przyrostu naturalnego według lat, nie było wartości dodatniej tego wskaźnika. Zainteresowani mogą zobaczyć efekty na własne oczy – przypatrzmy się wiszącym w kościele parafialnym tablicom „Chrzty” i „Pogrzeby”. Dysproporcja w liczbie osób jest bardzo widoczna.

Statystyki zgonów wskazują na dużo większą umieralność mężczyzn (60% do 40% dla kobiet).

Przyczynami śmierci są w ponad 50% choroby układu krążenia. Zgony mężczyzn z tego powodu są prawie 3 razy częstsze niż kobiet, ponadto ta przyczyna śmierci występuje wyraźnie częściej, niż w skali całej Polski. Kolejnymi przyczynami są choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego.

Wydaje mi się, że powinno to wskazać na konieczność rozwijania profilaktyki w tych kierunkach. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się badania kardiologiczne, wykonywane w zeszłym roku. Najbliższy kardiolog przyjmuje w Przychodni Wielospecjalistycznej w Gryfowie Śląskim. Osobnym tematem byłby okres oczekiwania na wizytę u tego lub innych specjalistów.

Może akcje podobne do „białej soboty” lub wręcz „białego weekendu” coś mogłyby pomóc? Pamiętam kiedyś taką akcję, sam chętnie skorzystałem, bardzo owocnie zresztą, z pomocy specjalisty.

 W Mirsku na 1000 mieszkańców pracuje 123 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.
Bezrobocie w Mirsku wynosiło w 2014 roku 61,7% (56,2% wśród kobiet i 66,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia dla całej Polski.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mirsku wynosi 3 132,07 pln, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Pracujący na 1000 ludności  => 123

Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

Czyli po prostu – ile osób pracuje w czymś innym, niż urząd gminy lub jego satelity (oświata, przychodnia…), rolnictwie oraz na swojej działalności lub niewielkich zakładach lub warsztatach).

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego => 61,7%

[województwo – 10,4%; Polska – 11,4%]

Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.

Ciekawe jest Statystyczne Vademecum Samorządowca za 2015 rok, zwłaszcza pierwsza strona.

Są tam również dane dotyczące innych gmin naszego powiatu: Gryfowa Śląskiego, Lwówka Śląskiego, Wlenia, Lubomierza.

Na koniec nieco futurologii. Odszukałem na stronach GUS prognozy dotyczące „rozwoju” dla naszego powiatu oraz dla Polski. Są one w tych arkuszach:

POWIAT LWÓWECKI

POLSKA

Ogólny stan na rok 2016 to odpowiednio 46 608 dla powiatu, 38 369 390 dla całego kraju.

Na rok 2050 prognozowane wartości to 35 361 dla powiatu i 33 950 569 dla kraju.

Ubytek 25% populacji dla powiatu (co czwarta osoba), 12% dla całego kraju (co ósma osoba)…

Nie wiem, czy można to nazwać rozwojem.

jeden komentarz dla “Mirskie statystyki”

  1. Pan Burmistrz na pewno dostrzegł ten problem i w ankiecie na temat rozwoju gminy uwzględnił niskie wpływy z podatku PIT w budżecie inwestycyjnym. Te dane potwierdzają, że z Mirska ludzie uciekają. Polecam oferty pracy, które dostępne są w PUP w Lwówku Sl jako przykład Restauracja Paprotka 1850 Brutto, okoliczne miejscowości nie są lepsze Świeradów Zdr podobnie. Dziękujemy Panie Burmistrzu to przecież Pan nam mówi, że Mirsk jest zapleczem dla Hoteli – absolwenci Technikum Hotelarskiego na pewno uwzględnią te wartości zakładając rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *