Giebułtowskie opary cd

Mieszkańcy i Sympatycy wsi Giebułtów
Stowarzyszenie ZIELONE IZERY
z s. w Giebułtowie

Do:
Rada Miejska Gminy w Mirsku,
Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku,
WIOŚ Jelenia Góra,
PSSE w Lwówku Śląskim

P E T Y C J A

My, Mieszkańcy i Sympatycy Sołectwa Giebułtów gm. Mirsk wyrażamy oburzenie  opieszałością urzędów (WIOŚ Jelenia Góra, Burmistrz MiG Mirsk) tolerowania  funkcjonowania od listopada 2012 r., nielegalnego składowiska ciekłych odpadów organicznych pozostałego po upadłej WOMAREX Sp. z o.o., działka 370/12 w Giebułtowie.

Porzucone na działce 370/12 (obręb Giebułtów) odpady organiczne w ilości ponad 30 ton stanowią realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, zwierząt, szaty roślinnej.

Obserwujemy z nieszczelnych basenów ich magazynowania ciągłe wycieki tych odpadów do gleby, wód podskórnych. Stanowi to uprawdopodobnione zagrożenie skażenia biotypu, skażenia ujęć wody pitnej w Giebułtowie, w konsekwencji znaczące skutki utraty zdrowia lokalnej społeczności.

Żądamy w trybie natychmiastowym:

  • całkowitego usunięcia nielegalnych odpadów z terenu Giebułtowa, na dzisiaj realnego niebezpieczeństwa działania toksycznego na nas, nasze rodziny oraz inwentarz naszych gospodarstw domowych.
  • pobrania próbek z dokonaniem oceny charakteru toksyczności, oddziaływań
    alergicznych, zagrożeniu mikrobiologicznym tych odpadów oraz stanu skażenia sąsiadujących z działką 370/12 gleb, ujęcia wody w Giebułtowie, sąsiadujących studni.
  • publicznej informacji przez WIOŚ, PSSE, UMG Mirsk o sposobie załatwienia sprawy.

Żądamy informowania mieszkańców Wsi Giebułtów o podejmowanych decyzjach w sprawie, w szczególności tych, dla których zagrożenie jest bardzo realne – mieszkańców budynków wokół byłych zakładów – działka 370/12 oraz wszystkich budynków wzdłuż strumienia (ciek wodny) poniżej tej działki.

PETYCJA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *