Kto pod kim dołki kopie…

Firma Europe Recources Sp. z o.o., znana z tego, że w minionych latach ubiegała się o koncesję na poszukiwanie i dokumentowanie uranu w gminie Stara Kamienica. Stanowcza akcja Wójta Starej Kamienicy i Stowarzyszenia „Pod Kamienieckim Grzbietem” URAN-STOP – skutecznie zablokowała próby udzielenia koncesji tej firmie.

Firma Europe Recources Sp. z o.o., zmieniła nazwę na firmę GEOGRAPH Sp. z o.o. i w roku 2017 wystąpiła do Ministra Środowiska (Departament Koncesji Geologicznych) o ustanowienie „Obszaru Górniczego PRZECZNICA” i wydanie koncesji na roboty geologiczne poszukiwania i dokumentowania rud cyny i kobaltu w tym obszarze.

Stowarzyszenia Izerskie „Zakwisie”, Pod Kamienieckim Grzbietem”, „Unia Izerska” działając wspólnie i w porozumieniu wystąpiły 20.12.2017 o uznanie Stowarzyszenia „Zakwisie” jako Strony w tym postępowaniu (załącznik nr 1).

załącznik nr 1

Informację o biegu postępowania koncesyjnego przekazano do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, pominiętego w postępowaniu. Burmistrz MiG Mirsk wystąpił z zapytaniem o stan sprawy do Ministra Środowiska.

Na swoje zapytanie Burmistrz dostał odpowiedź odmowną, że nie jest Stroną w sprawie i nie może uczestniczyć w postępowaniu (załącznik nr 2).

załącznik nr 2

Stowarzyszenie ZAKWISIE zostało przez Ministra Środowiska wezwane do uzupełnienia wniosku kserokopią Statutu oraz o wskazanie ważnego interesu Społecznego.
Stowarzyszenie ZAKWISIE dokonało uzupełnień i wskazało jako ważny interes społeczny priorytety gospodarcze rozwoju agroturystyki na tym terenie oraz na fakt, że wiercenia geologiczne będą odbywać się w miejscach, gdzie są prawnie chronione stanowiska archeologiczne oraz ścieżka dydaktyczna GEOPARK biegnąca od Krobicy do Przecznicy, dokumentująca muzealny charakter artefaktów i reliktów dawnego górnictwa cyny i kobaltu.

Stowarzyszenie ZAKWISIE otrzymało w zeszłym tygodniu (12.04) pocztą mailową odmowę Ministra Środowiska uznania Stowarzyszenia ZAKWISIE jako strony, co Minister najogólniej uzasadnia, że Agroturystyka i nakłądy na nią osób fizycznych, oraz ścieżka dydaktyczno-muzealna GEOPARK Krobica – nie są interesem społecznym (załącznik nr 3).

załącznik nr 3

Ustawowo uprawnieni do występowania jako strona w postępowaniu o ustanowienie „Obszar górniczy PRZECZNICA” są wyłącznie właściciele (wieczyści użytkownicy) nieruchomości gruntowych położonych w obszarze planowanego „Obszaru górniczego PRZECZNICA”.

Stąd też odezwa do tychże właścicieli i użytkowników wieczystych –

JEŚLI NIE CHCECIE, BY PONAD WASZYMI GŁOWAMI DECYDOWANO,
CZY WYWIERCIĆ WAM DZIURĘ
NA WASZEJ ZIEMI CZY NA PODWÓRKU –

WYSTĘPUJCIE Z WNIOSKIEM O
UZNANIE WAS ZA STRONĘ !!!

We wniosku właściciel nieruchomości gruntowej położonej w „Obszarze Górniczym PRZECZNICA” (załącznik – mapa)

załącznik – mapa

wpisuje w nagłówku swoje imię i nazwisko, adres. W tekście podaje numer Księgi Wieczystej.

Po podpisaniu właściciel lub użytkownik wieczysty powinien pismo wysłać do Ministerstwa.

wniosek w formacie pdf   (do otwarcia Adobe Reader)

wniosek w formacie odt   (do otwarcia Libre Office)

Korzystnym jest, jak do pisma załączy ksero wypisu Księgi Wieczystej.

Po odpowiedzi z Ministerstwa, że stał się Stroną postępowania – może, jeśli nie chce sam zgłębiać języka urzędowego, upoważnić Stowarzyszenie ZAKWISIE do zastępstwa prawnego w prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska postępowaniu wyznaczenia Obszaru Górniczego PRZECZNICA i udzielenia koncesji na prowadzenie w Obszarze PRZECZNICA robót geologicznych dokumentujących złoża cyny, kobaltu (litu, grafitu .., inne metale).

Właściciele i użytkownicy mają okazję, by uczestniczyć w procesie koncesyjnym. Czy z tej okazji skorzystają, czy nie zostawią sprawy na zasadzie „a co ja mogę”, „po co mi to” lub „wisi mi to” – zobaczymy.

Jedno jest pewne:

NIEOBECNI (w procesie koncesyjnym) NA PEWNO NIE MAJĄ RACJI !

Do końca miesiąca wydruk wniosku dla zainteresowanych za darmo w „FENIX” na ul. Betleja 18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *